WYKSZTAŁCENIE

Doktorat

2018

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska

 

Tytuł rozprawy doktorskiej: Ocena personalnego narażenia na zanieczyszczenie powietrza pyłem PM2,5 w środowisku miejskim, z uwzględnieniem dziennych aktywności mieszkańców

Studia podyplomowe

2014

Studia inżynierskie i magisterskie

2006 - 2011

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

 

Wydział Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska

Ochrona Środowiska
Specjalność: Informacja i Zarządzanie w Ochronie Środowiska

 

Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska

Stypendium

2015

Top500 Innovators  Science-Management-Commercialization

 

Haas School of Business, University of California Berkeley

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Staż naukowy

2012

Center for Research in Environmental Epidemiology (CREAL)

 

udział w realizacji grantu ERC: BRain dEvelopment and Air polluTion ultrafine particles in scHool childrEn

PUBLIKACJE NAUKOWE

Publikacje międzynarodowe

Badyda A., Gayer A., Czechowski P.O., Majewski G., Dąbrowiecki P.: “Pulmonary Function and Incidence of Selected Respiratory Diseases Depending on the Exposure to Ambient PM10”. doi. 10.3390/ijms17111954. International Journal of Molecular Sciences, Vol. 17 (11), 1954, 2016.

Dąbrowiecki P., Mucha D., Gayer A., Adamkiewicz Ł., Badyda A. “Assessment of air pollution effects on the respiratory system function based on the example of pulmonary function tests completed within Spirometry Days”;873:43-52. doi: 10.1007/5584_2015_152. Advances in Experimental Medicine and Biology 2015

Adamkiewicz Ł., Badyda A., Gayer A., Mucha D., Disability Years in the Assessment of Health Effects of Traffic-Related Air Pollution. ISBN 978-3-319-10002-9, doi. 10.1007/5584_2014_11. Advances in Experimental Medicine and Biology, Volume 834, pp. 15-20, 2014

Adamkiewicz Ł., Gayer A., Mucha D., Badyda A., Dąbrowiecki P., Relative Risk of Lung Obstruction in Relation to PM10 Concentration as assessed by Pulmonary Function Tests. ISBN 978-3-319-10002-9, doi: 10.1007/5584_2014_103. Advances in Experimental Medicine and Biology, 2014

Dąbrowiecki P., Badyda A., Chciałowski A., Doboszyńska A., Świetlik E., Gayer A., Mucha D.: Spirometry Days: A means to Enhance Social Knowledge on Respiratory Diseases. doi: 10.1007/978-94-007-6627-3_31. Advances in Experimental Medicine and Biology, Volume 788, 2013.

 

Publikacje krajowe

Gayer A., Mucha D., Narażenie na zanieczyszczenia pyłowe powietrza w trakcie uprawiania aktywności fizycznej w środowisku miejskim – badania wstępne [w:] Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska. 7, Praca zbiorowa pod red. Małgorzaty Kutyłowskiej, Agnieszki Trusz-Zdybek i Jacka Wiśniewskiego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2016. ISBN 978-83-7493-943-0

Gayer A., Przegląd metod oceny osobistej ekspozycji na zanieczyszczenia pyłowe powietrza w środowisku miejskim stosowanych w badaniach epidemiologicznych [w:] Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska 6, str 156-163, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2015 ISBN 978-83-7493-897-6

Gayer A., Badyda A., Adamkiewicz Ł., Mucha D., Personalne narażenie na zanieczyszczenia pyłowe powietrza w środowisku miejskim. Wyniki wstępne, monografia „Ochrona powietrza w teorii i praktyce”, pod red. Jana Konieczyńskiego, str. 67-76, T.2, Zabrze 2014, ISBN: 978-83-60877-17-3

Mucha D., Badyda A., Gayer A., Adamkiewicz Ł., Dąbrowiecki P., Polski dzień spirometrii 2013 – podsumowanie i analiza wyników, monografia „Ochrona powietrza w teorii i praktyce”, pod red. Jana Konieczyńskiego, str. 141-150, T.2, Zabrze 2014, ISBN: 978-83-60877-17-3

Gayer A., Adamkiewicz Ł., Mucha D., Badyda A.: Personalne narażenie na pyłowe zanieczyszczenia powietrza, Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego Nr 27, Wyd. Studenckiego Towarzystwa Naukowego, Kraków 2013, s. 39-45.

Adamkiewicz Ł., Mucha D., Gayer A., Badyda A.: Szacowanie kosztów społeczno-ekonomicznych wpływu transportu drogowego na zdrowie człowieka w aglomeracjach miejskich z wykorzystaniem metodyki LCA,  Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego Nr 27, Wyd. Studenckiego Towarzystwa Naukowego, Kraków 2013, s. 13-21.

Mucha D., Adamkiewicz Ł., Gayer A., Badyda A.: Rtęć w stanie gazowym - krótki przegląd zagadnienia, Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego Nr 27, Wyd. Studenckiego Towarzystwa Naukowego, Kraków 2013, s. 83-89.

Mucha D., Gayer A,, Badyda A.: Aktywność fizyczna a ryzyko schorzeń układu oddechowego, [w:] Ochrona powietrza w teorii i praktyce. T. 1, s. 181-192, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, 2012.

Badyda A., Czechowski P. O., Majewski G., Lubiński W., Dąbrowiecki P., Gayer A.: Zanieczyszczenie powietrza w sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych jako czynnik ryzyka chorób układu oddechowego. [w:] Ochrona powietrza w teorii i praktyce. T. 1, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, 2012.

Osoby zainteresowane współpracą naukową zapraszam do kontaktu.

©2018 by Anna Gayer