ZREALIZOWANE PRACE

BADAWCZE I WDROŻENIOWE

Ocena skuteczności zastosowania oczyszczaczy powietrza w celu ograniczenia stężenia pyłu zawieszonego

w wybranych przedszkolach na terenie Warszawy

Praca na zlecenie Instytutu Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o., 2018

Autorzy badań i raportu: dr inż. Anna Gayer, mgr inż. Dominika Mucha

 

 

 

Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza oraz systemu informacyjno-analitycznego jakości powietrza

 

Praca na zlecenie m.st. Warszawy realizowana na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, 2017

Autorzy raportu: dr hab. inż. Artur Badyda, prof. PW (kierownik projektu), dr hab. inż. Andrzej Kraszewski, prof. PW,

dr hab. inż. Piotr Oskar Czechowski, prof. AMG, dr inż. Mariusz Rogulski, mgr Łukasz Adamkiewicz, mgr inż. Anna Gayer,

mgr inż. Dominika Mucha, inż. Katarzyna Ostryńska

 

 

 

Ocena świadomości skutków społecznych i środowiskowych narażenia na zanieczyszczenia powietrza zewnętrznego

Praca statutowa realizowana w Zakładzie Informatyki i Badań Jakości Środowiska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechnika Warszawska, 2016

Autorzy sprawozdania: dr inż. Artur Badyda (kierownik pracy), mgr inż. Anna Gayer, mgr inż. Dominika Mucha

 

Analiza i ocena efektów oddziaływania ruchu drogowego na zdrowie mieszkańców miast

Grantu badawczy numer N N523 494634. Grant zrealizowano w latach 2008-2012 w ramach umowy numer 4946/B/T02/2008/34 zawartej pomiędzy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Politechniką Warszawską,

Autorzy sprawozdania: dr hab. inż. Andrzeja Kraszewski, prof. PW (kierownik projektu), dr inż. Artur Jerzy Badyda, płk. dr n.med. Piotr Dąbrowiecki, mgr inż. Anna Gayer, mgr Łukasz Adamkiewicz, dr inż. Maciej Romaniuk

 

Ocena ryzyka dysfunkcji układu oddechowego mieszkańców miast w zależności od wielkości narażenia

na pył drobnocząstkowy,

 

Grant dziekański przyznany na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechnika Warszawska, 2012

Autorzy sprawozdania: dr inż. Artur Badyda (kierownik projektu), mgr inż. Anna Gayer

Osoby zainteresowane współpracą naukową zapraszam do kontaktu.

©2018 by Anna Gayer